สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน

SKU : EM05000602180000004

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM ) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ป.1-ป.6

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน           17 ก.ย. 2563 14.48 น.


สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM )  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ป.1-ป.6คุณสมบัติการใช้งาน

1.เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปี 2551

เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

2.ระบุตัวชี้วัด ผังความคิดประจำหน่วย และจุดประสงค์การเรียนรู้

3.มีคู่มือครู เพื่อให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เรียนรู้สนุกด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป

สถานการณ์จำลอง ในรูปแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสานระหว่างแอนิเมชั่น ภาพนิ่ง

แบบจำลอง ข้อความ และเสียงบรรยาย เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา

5.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เขียน และใบงานสามารถดาวน์โหลดมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

6.มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจ

7.เลือกเรียนรู้ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบรรจุในฮาร์ดดิสก์ แบบ External  จำนวน  30  รายการ  ประกอบด้วย

1. หน้าที่ของราก              

2. สัตว์          

3.พืช            

4.โลกของสัตว์              

5.สัตว์ปีก                  

6. วงจรชีวิต

7. วงจรชีวิตของกบ          

8. การทำงานของระบบราก      

9. ส่วนประกอบของพืชดอก            

10. นกบินได้อย่างไร               

11. ส่วนประกอบของพืช          

12. การหลบภัยของสัตว์        

13.ห่วงโซ่อาหาร        

14. จันทรุปราคา        

15. สุริยุปราคา

16. ขั้วแม่เหล็ก              

17. พลังงาน          

18. การวัดอุณหภูมิ              

19. การคายน้ำของพืช        

20. มหัศจรรย์โลกของพืช

21. การสังเคราะห์แสง        

22. วงจรชีวิตของผีเสื้อ          

23. ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า              

24. พลังงานแสงอาทิตย์

25. แสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์แสง          

26. การถ่ายละอองเรณู          

27.ระบบหายใจของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

28. กระบวนการสังเคราะห์แสง        

29. พืชให้ออกซิเจนจาการสังเคราะห์แสง        

30. การเจริญเติบโตของเมล็ด