สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบและคลังข้อสอบ 5 กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม

SKU : EM05000412170000002

เนื้อหาประกอบด้วย ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาไทย ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติวรรณคดีไทย ระบบเสียงในภาษาไทย ผังมโนภาพ การค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและการใช้ภาษาในการสื่อสาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาไทย ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค สำนวน คำพังเพย วัฒนธรรมกับภาษา การเขียน การพูดและข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาไทย ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ความงามและคุณค่าของงานประพันธ์ และโวหารภาพพจน์ ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 1 ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ตรีโกณมิติ และสถิติ ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 1 ม.5 Matrix and Determinant Vector จำนวนเชิงซ้อน สถิต ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 1 ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น และ เลขดัชนี ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 2 ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เซต ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ และ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 2 ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมตริกซ์และดิเทอร์มิแนนต์ และสถิติ ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 2 ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง แคลคูลัส ควอร์ไทล์ม เดไซล์ และเปอร์เชนไทล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน เคราะห์ข้อสอบ Entrance เรื่องสถิติ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ และความน่าจะเป็น ติวเข้มท็อปจีพีเอ ฟิสิกส์ ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง แสง โมเมนตัม การเคลื่อนที่ในแนวตรง งานและพลังงาน มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสมดุลกล ติวเข้มท็อปจีพีเอ ฟิสิกส์ ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เสียง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์คลื่น และไฟฟ้ากระแส ติวเข้มท็อปจีพีเอ ฟิสิกส์ ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความร้อนและทฤษฎีจลน์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อะตอม และ สมบัติเชิงกลของสาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ เคมี ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี สารและสมบัติของสาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ เคมี ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ก๊าซ ทฤษฎี กรด-เบส ติวเข้มท็อปจีพีเอ เคมี ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ติวเข้มท็อปจีพีเอ ชีววิทยา ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร? สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หน่วยของสิ่งมีชีวิต สารอาหารกับการดำรงชีวิต การย่อยอาหาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ ชีววิทยา ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง การลำเลียงสารในร่างกายสัตว์ การรักษาสมดุลของร่างกาย พลังงานในสิ่งมีชีวิต การหายใจ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ติวเข้มท็อปจีพีเอ ชีววิทยา ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ฮอร์โมน พันธุศาสตร์ ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาฝรั่งเศส ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของคำนาม กริยา ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาฝรั่งเศส ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค กริยา คำเชื่อม ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาฝรั่งเศส ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค กริยา คำเชื่อม ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาอังกฤษ ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เอกพจน์ พหูพจน์ Tense และ If ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาอังกฤษ ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง วิเศษณ์ กิริยาวิเศษณ์ Tense ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาอังกฤษ ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง Tense สำนวน สันธาน ติวเข้มท็อปจีพีเอ สังคม ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับสังคม ศาสนา ความรู้เกี่ยวกับรัฐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ติวเข้มท็อปจีพีเอ สังคม ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และกระบวนการทางเศรษฐกิจ ติวเข้มท็อปจีพีเอ สังคม ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิหลัง และ เหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การขัดแย้ง และการสานประโยชน์ ความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพประชากร ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.4 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.5 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6 สินค้าภายในกล่อง EXTERNAL HARD DISK จำนวน 1 ลูก พร้อมใบรับประกันสินค้า

Share

Share

     สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบและคลังข้อสอบ 5 กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม       17 ก.ย. 2563 14.54 น.

คุณลักษณะ

1.วิดีโอการสอนบรรจุในรูปแบบ External Hard disk
2.External Hard disk บรรจุใน ซองพลาสติกแบบซิปปิดผนึก
3.มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกตัอง
4.รับประกันการใช้งาน 1 ปี
คุณประโยชน์

1.เป็นสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ประกอบด้วย สาระวิชาคณิตศาสตร์, สาระวิชาวิทยาศาสตร์, สาระวิชาภาษาอังกฤษ, สาระวิชาภาษาไทย, และสาระวิชาสังคม
2.เป็นสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบให้มีความหลากหลายในการใช้งาน ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุตัวชี้วัดของหลักสูตรได้เต็มประสิทธิภาพ
3.ในแต่ละวิชาต้องมีคู่มือครูและแผนการสอน ไฟล์ PDF และไฟล์ Word เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีวิดีโอการสอนตามเนื้อหาในแต่ละรายวิชา ครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
5.มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจในแต่ละรายวิชาและระดับชั้น
6.แบบทดสอบมีโปรแกรมตรวจสอบคำตอบ มีการสรุปผลคะแนน และมีข้อสอบพร้อมเฉลยที่สามารถพิมพ์ออกมาใช้งานได้
7.นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
8.เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ได้ผล และมีประสิทธิภาพ