สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน

SKU : EM05000602180000006

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM ) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ป.1 - ป.6

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน            17 ก.ย. 2563 14.38 น.

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM )

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ป.1 - ป.6คุณสมบัติการใช้งาน

1. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและสระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปี 2551

เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้น

2. ระบุตัวชี้วัด ผังความคิดประจำหน่วย และจุดประสงค์การเรียนรู้

3. มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เรียนรู้สนุกด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป

สถานการณ์จำลอง ในรูปแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสานระหว่างแอนนิเมชั่น ภาพนิ่ง

แบบจำลอง ข้อความ และเสียงบรรยาย เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา

5. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เขียน และใบงานสามารถดาวน์โหลดมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

6. มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจ

7. เลือกเรียนรู้ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

บรรจุในฮาร์ดดิสก์ แบบ External  จำนวน 30 รายการ ประกอบด้วย

1. รูปทรง              

2. จำนวน            

3. การชั่ง          

4. แบบรูป          

5. การบวก          

6. การวัด                

7. การลบ

8. นับเลข 1 ถึง        

9. ตารางตัวเลข        

10. แถวและตาราง          

11. เรขาคณิต          

12. เส้นตรง            

13. จำนวนนับ

14. แบบรูปจำนวน      

15. การนับ            

16. การชั่ง          

17.ลิตร              

18. กลุ่มของจำนวน          

19. การเปรียบเทียบจำนวน

20. จำนวนคี่และจำนวนคู่          

21. การบวก การลบ-กิจกรรม          

22. การวัดความยาว        

23. การบวกและการลบ   

24. การวัดสิ่งต่างๆ รอบตัว          

25. เซนติเมตร เมตรและกิโลกรัม      

26. จำนวนสิบและหนึ่ง          

27. สนุกกับรูปทรงและการออกแบบ

28. การรวบรวมข้อมูล                

29. พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า            

30. จำนวนจากยี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบ