สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถูประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน

SKU : EM05000702180000024

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

Share

Share

   สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถูประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน            17 ก.ย. 2563 14.27 น.

 

 

 

บรรจุในฮาร์ดดิสก์  แบบ External  จำนวน  30 รายการ ประกอบด้วย

1. ทรงกลม              

2. พิกัด            

3. ค่าเฉลี่ย                  

4. เศษส่วน                

5. ฐานนิยม                    

6. ทรงกระบอก

7. แผนภูมิวงกลม        

8. สมมาตรเชิงเส้น            

9. สมการเส้นตรง              

10. ทฤษฏีพื้นที่                  

11. ตัวคูณร่วมน้อย

12. สถิติเบื้องต้น          

13. เครื่องหมายพีชคณิต        

14. ทศนิยม-แบบฝึกหัด          

15. การแยกตัวประกอบ        

16. การถอดรากของจำนวน

17. การหาค่าของพีชคณิต          

18. การสร้างสมการพีชคณิต          

19. กราฟของสมการเส้นตรง                

20. ความน่าจะเป็น-กิจกรรม

21. ปริมาตรของรูปคล้ายลูกบาศก์                

22. รูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่          

23. แกน x แกน y            

24. วาดกราฟสมการเชิงเส้น

25. การคำนวณพื้นที่ของรูปร่างแบนราบ          

26. ลักษณะและประเภทของรูปหลายเหลี่ยม          

27. สมมาตรการสะท้อนและการหมุน

28. พื้นที่ผิวของรูปที่คล้ายลูกบาศก์            

29. การสร้างมุม 60 120 และ 30 องศา            

30. อัตราส่วนและการเปรียบเทียบอัตรส่ว