วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา

SKU : EM02000609170000013

วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียนชุด ประเทศกัมพูชาชุดนี้จะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราว่ามีประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการปกครองอย่างไร และที่สำคัญคือ ประเทศกัมพูชามีบทบาทอย่างไรบนเวทีอาเซียน สินค้าภายในกล่อง วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา The Kingdom of Cambodia 1 แผ่น

Share

Share

     วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา       17 ก.ย. 2563 14.29 น.

วีดิทัศน์ ชุด ก้าวทันอาเซียนจะทำให้ผู้เรียนรู้จักกับประเทศสมาชิกประคมอาเซียนว่ามีประวัติ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการปกครองอย่างไร และที่สำคัญคือประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น มีบทบาทอย่างไรบนเวทีอาเซียน เพื่อเตรียมเยาวชนไทย ให้พร้อมสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

วีดิทัศน์เนื้อหาครบถ้วน

อธิบายเนื้อหาละเอียด
ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยอาจารย์ผู้สอนด้านสังคมศาสตร์
เอกสารสรุปสำหรับทบทวนความรู้

เอกสารในรูป PDF รวบรวมความรู้ต่าง ๆ
พิมพ์ออกมาทบทวนเนื้อหาได้
แบบทดสอบความรู้ตรงตามเนื้อหา

แบบทดสอบในรูป PDF จำนวน 100 ข้อ
พิมพ์ได้
 

เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ อธิบายคำตอบโดยละเอียด
มีภาพประกอบการเรียนรู้ ASEAN สามารถพิมพ์ออกมาได้