วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด รอบรู้ประชาคมอาเซียน

SKU : EM02000709170000015

วีดิทัศน์รอบรู้ประชาคมอาเซียนชุดนี้ จะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญมากองค์กรหนึ่งของโลก ตั้งแต่จุดกำเนิด การดำเนินงาน โครงสร้างและกลไกการบริหารขององค์กร รวมไปถึงข้อมูลของกลุ่มประเทศสมาชิกที่น่าสนใจมากมาย สินค้าภายในกล่อง วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด รอบรู้ประชาคมอาเซียน The Association of Southeast Asian Nations 1 แผ่น

Share

Share

     วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด รอบรู้ประชาคมอาเซียน       17 ก.ย. 2563 14.24 น.

วีดิทัศน์ ชุด ก้าวทันอาเซียนจะทำให้ผู้เรียนรู้จักกับประเทศสมาชิกประคมอาเซียนว่ามีประวัติ ความเป็นมา สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการปกครองอย่างไร และที่สำคัญคือประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น มีบทบาทอย่างไรบนเวทีอาเซียน เพื่อเตรียมเยาวชนไทย ให้พร้อมสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

วีดิทัศน์เนื้อหาครบถ้วน

อธิบายเนื้อหาละเอียด
ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยอาจารย์ผู้สอนด้านสังคมศาสตร์
เอกสารสรุปสำหรับทบทวนความรู้

เอกสารในรูป PDF รวบรวมความรู้ต่าง ๆ
พิมพ์ออกมาทบทวนเนื้อหาได้
แบบทดสอบความรู้ตรงตามเนื้อหา

แบบทดสอบในรูป PDF จำนวน 100 ข้อ
พิมพ์ได้
 

เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ อธิบายคำตอบโดยละเอียด
มีภาพประกอบการเรียนรู้ ASEAN สามารถพิมพ์ออกมาได้