สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน

SKU : EM05000702180000028

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM ) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ป.1-ป.6

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง สาระการเรียน             17 ก.ย. 2563 14.17 น.

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning  Object  &  Simulation : LO/SIM )

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชุดที่ 2 ป.1-ป.6คุณสมบัติการใช้งาน

1. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ ปี 2551

เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

2. ระบุตัวชี้วัด ผังความคิดประจำหน่วย และจุดประสงค์การเรียนรู้

3. มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เรียนรู้สนุกด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป

สถานการณ์จำลอง ในรูปแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสานระหว่างแอนิเมชั่น ภาพนิ่ง

แบบจำลอง ข้อความ และเสียงบรรยาย เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา

5. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เขียน และใบงานสามารถดาวน์โหลดมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

6. มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจ

7. เลือกเรียนรู้ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

 

บรรจุในฮาร์ดดิสก์ แบบ External  จำนวน  30  รายการ  ประกอบด้วย

1. เงิน          
2. รูปทรง        

3. แบบรูป            

4. การชั่ง          

5. ความยาว              

6. ร้อยละ        

7. แบบรูป

8. การหาร        

9. วิธีการหาร        

10. เรื่องของเวลา          

11. เส้นรอบวง          

12. แผนภูมิรูปภาพ          

13. ลิตรและมิลลิลิตร

14. บวกเลขง่ายนิดเดียว            

15. บริเวณและสี่เหลี่ยม          

16. ปริมาตรของของแข็ง            

17. การบวกทศนิยม

18. กำไรและขาดทุน          

19. แบบรูปพิเศษบางแบบ            

20. การนับจำนวนกลุ่ม                  

21. แผนภูมิแท่ง

22. การเปรียบเทียบจำนวน            

23. ตัวประกอบและผลคูณ            

24. การบวกและการลบเศษส่วน          

25. จำนวนนับและจำนวนทั้งหมด

26. การคำนวณพื้นที่ของรูปร่างแบนราบ          

27. เส้นรอบรูปและพื้นที่สามเหลี่ยม            

28. ปริมาตรและหาพื้นที่ของปริมาตร

29. การคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์            

30. การวัดมุมด้วยไม้โปรแทรกเตอร์