ออกแบบและจัดหน้าหนังสือ

SKU : DPPM002106190000002

หลักการออกแบบ สวยงาม ทันสมัย : ออกแบบสวย สะดุดตา น่าสนใจ ดูทันสมัย คือสิ่งที่สำคัญและเป็นคุณค่าของงานออกแบบทุกชนิด มีเอกภาพ : งานทุกชิ้น ต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมของแต่ละงาน โดยนำองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพ ประกอบ ข้อความ พาดหัว เครื่องหมายการค้า มาจัดวางให้มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่กระจัดกระจาย

Share

Share

   ออกแบบและจัดหน้าหนังสือ             16 ก.ย. 2563 17.24 น.

 

 

หลักการออกแบบ

 

สวยงาม ทันสมัย : ออกแบบสวย สะดุดตา น่าสนใจดูทันสมัย  คือสิ่งที่สำคัญและเป็นคุณค่าของงานออกแบบทุกชนิด

มีเอกภาพ : งานทุกชิ้น ต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมของแต่ละงาน โดยนำองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพประกอบ ข้อความ พาดหัว เครื่องหมายการค้า มาจัดวางให้มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่กระจัดกระจาย

 

มีความละเอียด : งานออกแบบที่เก็บทุกรายละเอียดทำให้ได้งานที่ครบถ้วนตรงกับทุกความต้องการ

สื่อความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน : งานออกแบบทุกชิ้นสามารถสื่อความหมายด้วยตนเองได้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารกับผู้บริโภค
      

มีจุดเด่น ดึงความสนใจ : งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีจุดเด่น เช่น ภาพ ข้อความ หรือสีสันบนชิ้นงานคือสิ่งที่ช่วยดึงความสนใจ
    
มีนวัตกรรม : มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น QR CODE.AR CODE และรหัสความรู้ Knowledge Identification (KID) มาสร้างสรรค์ ในสื่อ  สิ่งพิมพ์ เพื่อให้มีความทันสมัย โดดเด่นและน่าสนใจออกแบบและจัดหน้าหนังสือ (Book)

หนังสือ (Book) เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูลประเภทตัวอักษร และ รูปภาพ ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น และรวมเข้าด้วยกันด้วย วิธีการเย็บเล่ม หรือทากาวเข้าด้วยกันที่บริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีขนาดต่างๆ กัน ซึ่งความแตกต่างที่ทาให้หนังสือมีความ น่าสนใจก็คือการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบและจัดหน้าให ้สวย สะดุดตา พร้อมเทคนิคพิเศษในการผลิตที่ทาให้เมื่อนาไปวาง บนชั้นหนังสือ หนังสือเล่มนั้นจะถูกเลือก หรือหยิบขึ้นมาดูเป็นการ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการสื่อสารในหนังสือเล่มนั้นๆ