สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 13. กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1

SKU : MA60S_13

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องเส้นตรง เนื้อหาเรื่องเส้นตรงและมุม สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนสามารถเข้าใจแต่ละชนิดของฟังก์ชัน โดยแยกตามเงื่อนไข เช่น ฟังก์ชันเชิงเส้น และฟังก์ชันกำลังสองได้
นักเรียนสามารถนำกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้สมการและอสมการได้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันเชิงเส้น และฟังก์ชันกำลังสองได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องกราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
       3. ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรมที่ 1-3

       4. ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย

       5. ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์

เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กราฟของความสัมพันธ์ตอนที่  1

จะเป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันในรูปแบบต่อไปนี้คือ

ฟังก์ชันเชิงเส้น
1.1 ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax + b เมื่อ a , b เป็นจำนวนจริง และ a ≠ 0 กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะเป็นเส้นตรง

            จากความรู้เรื่องเส้นตรง จาก y = ax + b ทำให้ทราบว่า กราฟเส้นตรงนี้

มีความชัน (m) = a

            จุดตัดบนแกน X เรียกว่า x – Intercept

และจุดตัดบนแกน Y เรียกว่า y – Intercept

     1.2 การประยุกต์ใช้ของฟังก์ชันเชิงเส้น

            จากความรู้เรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งถ้าปัญหาที่กำหนดให้มานั้น ไม่ได้กำหนดฟังก์ชันมาให้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบของฟังก์ชันจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ โดยกำหนดตัวแปรแทนปริมาณที่กล่าวถึงในโจทย์ก่อน

จากความรู้ดังกล่าว เราสามารถใช้กราฟในการหาค่าประมาณของฟังก์ชันได้

     2. ฟังก์ชันกำลังสอง