สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 11. ความสัมพันธ์

SKU : MA60S_11

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์ เนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์ สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาโจทย์เรื่องความสัมพันธ์ได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       1. ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้

       2. ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตาม

ใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ

       3. ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตาม ใบกิจกรรมที่ 1 ถึง ใบกิจกรรมที่ 10

      4. ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำข้อสอบย่อย

      5. ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์

เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

คู่อันดับ
             คู่อันดับ คือการจับคู่ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน จะเขียนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่ a เป็น สมาชิกตัวหน้า และ b เป็นสมาชิกตัวหลัง เช่น (2,10) จากคู่อันดับนี้ จะได้ว่า 2 เป็นสมาชิกตัวหน้า และ 10 เป็น สมาชิกตัวหลัง

            กรณีที่คู่อันดับสองอันดับใด ๆ จะเท่ากัน ก็ต่อเมื่อ สมาชิกตัวหน้าเท่ากัน และสมาชิกตัวหลังเท่ากัน

                                    (a,b)       =        (c,d)

            เมื่อ       a = c และ b = d

    2. ผลคูณคาร์ทีเซียน

    3.ความสัมพันธ์

    4. รูปแบบต่าง ๆ ของความสัมพันธ์