สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 8. การเชื่อมประพจน์ตอนที่_2

SKU : MA60S_08

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องการเชื่อมประพจน์ตอนที่_2 เนื้อหาเรื่องการเชื่อมประพจน์ตอนที่_2 สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนเข้าใจการเชื่อมประพจน์ และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเชื่อมประพจน์ “ถ้า...แล้ว...” , “ก็ต่อเมื่อ” และ “นิเสธ” ได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องการเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 2 โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรมที่ 1 - 4
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ถ้า…แล้ว…”
พิจารณา             ประพจน์ที่ 1                             3 + 5 = 5 + 3

                        ประพจน์ที่ 2                  4 x ( 3 + 5) = (4 x 3) + (4 x 5)

            เมื่อเชื่อมประพจน์ทั้งสอง ด้วย “ถ้า...แล้ว...” จะได้ประพจน์ใหม่ คือ

                                    ถ้า 3 + 5 = 5 + 3 แล้ว 4 x ( 3 + 5) = (4 x 3) + (4 x 5)

            ประพจน์ซึ่งตามหลังคำว่า ถ้า เรียกว่า เหตุ ส่วนประพจน์ที่ตามหลังคำว่า แล้ว เรียกว่า ผล

            ในการเชื่อมประพจน์ด้วย “ถ้า...แล้ว...” มีข้อตกลงว่า ประพจน์ใหม่จะเป็นเท็จ ในกรณีที่เหตุเป็นจริง ส่วนผลเป็นเท็จเท่านั้น กรณีอื่น ๆ เป็นจริงทุกกรณี

            เพื่อความสะดวกในการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมประพจน์ จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เช่น  p, q, r, s, …แทนประพจน์ที่นำมาเชื่อมกัน และแทนตัวเชื่อมด้วยสัญลักษณ์ “® ” แทน “ ถ้า...แล้ว...”