วีดีทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา ชุด เทิดทูลพระมหากษัตริย์ไทย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KN00000406180000003

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชชสมบัติ ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทย พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นชนบท ทุรกันดารและห่างไกล เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกร โดยพระราชทานแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากโครงการแรกที่เกิดขึ้นในปี 2495 จนถึงปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เกิดขึ้นกว่า 3,000 โครงการ

Share

Share

  วีดีทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา ชุด เทิดทูลพระมหากษัตริย์ไทย                      11 ก.ย. 2563 15.07 น.

 

 1. โครงการเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนครนายก
 3. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 4. โครงการชลประทานมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส
 5. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร
 6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร
 7. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร
 8. โครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น
 9. โครงการเขื่อนน้ำเชิน จังหวัดขอนแก่น
 10. โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
 11. โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 12. โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
 13. โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 14. โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอนที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
 15. โครงการศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
 16. โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอนที่ 1  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 17. โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอนที่ 2   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 18. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่ จังหวัดลำพูน
 19. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จังหวัดนครศรีธรรมราช
 20. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
 21. โครงการพัฒนาเขื่อนท่าด่าน   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก
 22. โครการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา
 23. โครงการหลวง
 24. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 25. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
 26. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
 27. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
 28. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
 29. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
 30. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน   จ.สกลนคร
 31. โครงการเขื่อนลำปลายมาศ  จ.นครราชสีมา
 32. โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง ตอนที่ 2    จังหวัดบุรีรัมย์
 33. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จ.ลำปาง
 34. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ไพร จ.ลำปาง
 35. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน จ.ลำปาง
 36. โครงการฝายห้วยน้ำพร้า จ.อุตรดิตถ์
 37. โครงการอ่างเก็บน้ำนั่งรัตนัย 1 จ.เพชรบูรณ์
 38. พระบารมีแผ่ไพศาล  ดุจสายธานน้ำพระทัย

 


สินค้าภายในกล่อง

CD วีดีทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา 1 แผ่น