สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 6. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

SKU : MA60S_06

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น เนื้อหาเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนมีความเข้าใจตรรกศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
นักเรียนเข้าใจความหมายคำว่า ประพจน์ ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ และนิเสธของประพจน์
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในเรื่อง ประพจน์ ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ และนิเสธของประพจน์
นักเรียนเข้าใจการเชื่อมประพจน์ และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเชื่อมประพจน์
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตาม
ใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ

       3. ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรมที่ 1 - 6

       4. ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย

       5. ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์

เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประพจน์ (Propositiions หรือ Statements) คือ ประโยคที่เป็นจริงหรือเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยประโยคที่มีลักษณะดังกล่าวจะอยู่ ในรูปประโยคบอกเล่า หรือ ประโยคปฏิเสธ ก็ได้ 
ในตรรกศาสตร์การเป็น จริง หรือ เท็จ ของแต่ละประพจน์ เรียกว่า ค่าความจริงของประพจน์

เช่น 4 = 22 เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือ กล่าวสั้น ๆ ได้ว่า 4 = 22 เป็นประพจน์ที่เป็นจริง

     2. ประโยคที่ไม่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฎิเสธ ถือว่าไม่เป็นประพจน์ เช่น ประโยคคำสั่ง ห้าม ขอร้อง อ้อนวอน ประโยคที่แสดงความปรารถนา หรือ ประโยคอุทาน เช่น ช่วยกรุณาอย่าส่งเสียงดัง

เป็นต้น

     3. การเชื่อมประพจน์

            ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ ในชีวิตประจำนวน จะพบประโยคที่ได้จากการเชื่อมประโยคอื่น ๆ ด้วยคำว่า “และ” , “หรือ” , “ถ้า…แล้ว…” , “ก็ต่อเมื่อ” หรือ พบประโยคซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากประโยคเดิม โดยเติมคำว่า “ไม่” คำเหล่านี้ เรียกว่า ตัวเชื่อม เช่น 5 และ 7 เป็นจำนวนคี่เฉพาะ จะมีคำว่า และ เป็นตัวเชื่อม เป็นต้น

            เพื่อความสะดวกในการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมประพจน์ จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เช่น  p, q, r, s, …แทนประพจน์ที่นำมาเชื่อมกัน และแทนตัวเชื่อมด้วยสัญลักษณ์ดังนี้

                                    และ                  แทนด้วยสัญลักษณ์          Ù

                                    หรือ                  แทนด้วยสัญลักษณ์          Ú

                                    ถ้า…แล้ว…        แทนด้วยสัญลักษณ์          ®

                                    ก็ต่อเมื่อ             แทนด้วยสัญลักษณ์          «

                                    ไม่                    แทนด้วยสัญลักษณ์          ~

     4. นิเสธของประพจน์

นิเสธของประพจน์ คือ การเปลี่ยนแปลงมาจากประพจน์เดิม โดยเติมคำว่า “ไม่”

            นิเสธของประพจน์          5 – 3 = 2           คือ        5 – 3 ≠ 2

            นิเสธของประพจน์          5 > 2                 คือ        5 > 2                 อาจเขียนว่า 5 < 2 ก็ได้

     5. ประโยคเปิด

บทนิยาม     ประโยคเปิด คือ ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรและเมื่อแทนค่าของตัวแปร

                        ด้วยสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์แล้วได้ประพจน์