สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 3. จำนวนจริง

SKU : MA60S_03

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องจำนวนจริง เนื้อหาเรื่องจำนวนจริง สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของจำนวนต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริง
นักเรียนเข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องจำนวนจริง โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้
ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ

ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตาม ใบกิจกรรมหลังจากฟังอธิบายจบแต่ละหัวข้อ
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียน  และทำข้อทดสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในทางคณิตศาสตร์ ระบบจำนวน ประกอบไปด้วยเซตของจำนวนต่าง ๆ และสามารถแสดงเป็นแผนผัง แสดงความสัมพันธ์ได้ ดังนี้2) จำนวนธรรมชาติ (Natural Numbers) หรือ จำนวนนับ (Counting Numbers) ได้แก่ จำนวนที่เริ่มต้นจาก 1

    และจำนวนต่อไปโดยจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง นั่นคือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , … หรือเรียกอีกอย่างว่าเซตของจำนวนเต็มบวก

    ใช้สัญลักษณ์ N

                                     เซต N = { 1 , 2 , 3 , … }

3)  จำนวนเต็ม (Integers) ได้แก่ จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มศูนย์ และจำนวนเต็มบวก นั่นคือ 0 , + 1 , + 2 , + 3 , …

    ใช้สัญลักษณ์ I

                                     เซต I = { … , - 4 , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , … }

4) จำนวนเต็มลบ (Negative integers) ได้แก่ จำนวนธรรมชาติที่มีเครื่องหมายเป็นลบ นั่นคือ -1, -2, -3 ,-4 , -5 , …

    ใช้สัญลักษณ์ I –

                                    เซต I –    = { -1 , -2 , -3 , … }

5) จำนวนเต็มศูนย์ (Zero Integer) ได้แก่ 0 ใช้สัญลักษณ์ I0

                                    เซต I 0    = { 0 }

6) จำนวนเต็มบวก (Positive integers) ได้แก่ จำนวนธรรมชาติ นั่นคือ 1, 2, 3 , 4 , 5 , …

    ใช้สัญลักษณ์ I +

                                    เซต I +    = { 1 , 2 , 3 , … }