สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 2. การกระทำระหว่างเซต

SKU : MA60S_02

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องการกระทำระหว่างเซต เนื้อหาเรื่องการกระทำระหว่างเซต สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้

Share

Share

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนเข้าใจสมบัติของการกระทำระหว่างเซต และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้
นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และนำไปใช้แก้ปัญหาได้
นักเรียนสามารถหาจำนวนสมาชิกของเซตโดยใช้แผนภาพได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอนซึ่งอธิบายเรื่องการดำเนินการทางเซตโดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตาม
ใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ

ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตาม ใบกิจกรรมที่ 1-3
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ มีกำเนิดมาจากการใช้แผนภาพในการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่แทนเอกภพสัมพัทธ์ ซึ่งนิยมแทนด้วยรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และส่วนที่แทนเซตอื่น ๆ ซึ่งแทนด้วยรูปปิด เช่น วงกลม , วงรี , สามเหลี่ยม เป็นต้น
ยูเนียน คือ  เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A  หรือ ของเซต B หรือของทั้งสองเซต เขียนแทนด้วย A È B
อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิก ของเซต A และ ของเซต B เขียนแทนด้วย A Ç B
คอมพลีเมนต์ของเซต A คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ U แต่ไม่เป็นสมาชิกของ A    เขียนแทนด้วย A¢
ผลต่างระหว่างเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A ซึ่งไม่เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย A – B 
คุณสมบัติบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการทางเซต เช่น กฏการสลับที่ , กฎการเปลี่ยนหมู่ , กฏการแจกแจง , กฏเอกลักษณ์ , กฏการซ้ำ , กฎของคอมพลีเมนต์ และ กฎของเดอร์มอร์กอง
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ทำได้ 2 วิธี คือ การใช้แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ และการใช้สูตร
การหาจำนวนสมาชิกโดยใช้สูตร หนังสือเรียน สสวท. แสดงไว้ 2 สูตร ได้แก่
           9.1)  n(A È B)        =    n(A) + n(B) – n(A Ç B)

           9.2) n(A È B È C)  =    n(A) + n(B) + n(C) – n(A Ç B) – n(A Ç C) – n(B Ç C) + n(A Ç B  Ç C)