ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

SKU : SE00000706180000012

ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและ วิชาภาษาต่างประเทศ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อที่มีการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ วัฒนธรรมชาวอังกฤษ พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มีเนื้อหาประกอบบทเรียน ใบงาน/แบบทดสอบ และเกม/กิจกรรม

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา                 10 ก.ย. 2563 15.51 น.

 

Core Curriculum Resource for Primary Education ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

คำอธิบายหลักของระบบ

เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาภาษาต่างประเทศ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสื่อที่มีการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และประกอบด้วยหลักไวยากรณ์วัฒนธรรมชาวอังกฤษ พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
มีเนื้อหาประกอบบทเรียน ใบงาน/แบบทดสอบ และเกม/กิจกรรม


เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
  2. สถาบันการศึกษา