ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา

SKU : SE00000806180000013

เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาภาษาต่างประเทศ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อที่มีการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ วัฒนธรรมชาวอังกฤษ พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มีเนื้อหาประกอบบทเรียน ใบงาน/แบบทดสอบ และเกม/กิจกรรม

Share

หมวดหมู่ : ระบบโซลูชั่น

Share

  ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา                10 ก.ย. 2563 15.45 น.

 

Core Curriculum Resource for Secondary Education ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา

คำอธิบายหลักของระบบ

เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาภาษาต่างประเทศ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสื่อที่มีการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ วัฒนธรรมชาวอังกฤษ พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
มีเนื้อหาประกอบบทเรียน ใบงาน/แบบทดสอบ และเกม/กิจกรรม

เหมาะสำหรับ

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  2. สถาบันการศึกษา