หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ธาตุและสารประกอบ

SKU : EM04001309170000058

ธาตุและสารประกอบ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสิ่งเล็กๆ ที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้แล้ว ที่เรียกว่า อะตอม และเมื่ออะตอมมารวมตัวกันจะกลายเป็นธาตุ หากนำธาตุต่างๆ เหล่านั้นมารวมกันอีกครั้งจะได้เป็นสารประกอบต่างๆ มากมาย เช่น NaCl H2O เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบได้ในหนังสือเล่มนี้ สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ ธาตุและสารประกอบ 1 เล่ม

Share

Share

   หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ธาตุและสารประกอบ      8 ก.ย. 2563 16.34 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้