หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคอีสาน

SKU : EM04001309170000067

หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคอีสาน หนังสือที่รวบรวมข้อมูลของการละเล่นพื้นบ้านตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม ภาคอีสานในอดีต ที่ใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นเป็นสื่อธรรมชาติใกล้ตัว หรือ เป็นของใช้ในครัวเรือน ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาประยุกต์ให้ลูกหลานได้เล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเล่นร่วมกับเพื่อน รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรู้จักให้อภัย การขอโทษ การขอบคุณ การเคารพกติกาในการเล่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคอีสาน 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคอีสาน     8 ก.ย. 2563 13.49 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้