หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือ

SKU : EM04001309170000069

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคเหนือ การละเล่นพื้นบ้านล้านนาเป็นการละเล่นที่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนล้านนาสมัยก่อน เป็นการละเล่นที่แสดงถึงความเจริญทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและคุณธรรมพื้นฐานของคนในท้องถิ่น การละเล่นทุกอย่างที่นำเสนอไว้ล้วนแต่มีคุณค่าในการพัฒนาผู้เล่นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ทั้งยังเป็นการละเล่นที่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นที่หาได้ง่าย ลงทุนน้อยหรือไม่ลงทุนเลย จึงควรแก่การสืบสานให้คงไว้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมปัจจุบัน สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคเหนือ 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือ      8 ก.ย. 2563 10.56 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้