สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยมหลัก 12 ประการ

SKU : EM06

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณลักษณะ • สื่อประกอบการเรียนการสอนสรุปเนื้อกาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยครูผู้สอน • นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ • คุณภาพไฟล์สื่อการสอนมีความคมชัดระดับ HD

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยมหลัก 12 ประการ     3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยมหลัก 12 ประการ

คุณลักษณะ

  • สื่อประกอบการเรียนการสอนสรุปเนื้อกาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยครูผู้สอน
  • นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ
  • คุณภาพไฟล์สื่อการสอนมีความคมชัดระดับ HD
รายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยมหลัก 12 ประการ
ประกอบด้วย

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง เก้า ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง สิบ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง สิบเอ็ด ต้องเข็มแข็ง ทั้งกายใจ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยม 12 ประการ เรื่อง สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม