สารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

SKU : EM01003108170000035

แผ่นที่ 1 : หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผ่นที่ 2 : สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ แผ่นที่ 3 : สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ แผ่นที่ 4 : สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา แผ่นที่ 5 : ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ แผ่นที่ 6 : หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา แผ่นที่ 7 : เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา แผ่นที่ 8 : แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย แผ่นที่ 9 : เก้า ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส แผ่นที่ 10 : สิบ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ แผ่นที่ 11 : สิบเอ็ด ต้องเข็มแข็ง ทั้งกายใจ แผ่นที่ 12 : สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม สินค้าภายในกล่อง 1.แผ่นป้ายสารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำนวน 1 ชุด มี 12 แผ่นป้าย 2.อุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (ปากกาพูดได้) จำนวน 5 ชุด สิ่งของประกอบในชุดอุปกรณ์การอ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุด ประกอบด้วย ปากกาอ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ หูฟังมาตรฐาน สาย USB 1.คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด 2.สมุดกิจกรรมการเรียนค่านิยม 12 ประการ 3.ชุดใบงาน/ใบกิจกรรม 4.ใบรับประกันสินค้า

Share

Share

 สารนิทัศน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  3 ก.ย. 2563 11.15 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้