สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 14. กราฟของความสัมพันธ์ตอนที่ 2

SKU : MA60S_14

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องเส้นตรง เนื้อหาเรื่องเส้นตรงและมุม สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนสามารถเข้าใจแต่ละชนิดของฟังก์ชัน โดยแยกตามเงื่อนไข ได้แก่ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันขั้นบันได
นักเรียนสามารถนำกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันขั้นบันได ไปใช้ในการแก้สมการและอสมการได้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันขั้นบันไดได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องกราฟความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรม 1 - 4
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
การประยุกต์ใช้ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล   เราสามารถใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเพิ่มของประชากร ผลตอบแทนจากการฝากเงินที่มีอัตราดอกเบื้ยคงตัว
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
ฟังก์ชันขั้นบันได