สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 10. สมมูลและสัจจนิรันดร์

SKU : MA60S_10

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องสมมูลและสัจนิรันดร์ เนื้อหาเรื่องสมมูลและสัจนิรันดร์ สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนเข้าใจความหมายคำว่าสมมูลและสัจนิรันดร์ได้
สามารถแก้ปัญหาโจทย์เรื่องสมมูลและสัจนิรันดร์ได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องสมมูลและสัจนิรันดร์ โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตาม ใบความรู้งานที่ครูแจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรม
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
            ในวิชาตรรกศาสตร์ ถ้ารูปแบบของประพจน์สองรูปแบบใดมีค่าความจริงตรงกันกรณีต่อกรณี แล้วจะสามารถนำไปใช้แทนกันได้ เรียกสองรูปแบบของประพจน์ดังกล่าวว่าเป็น รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน

        2. ข้อความสองข้อความจะสมมูลกันหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยเปลี่ยนข้อความเป็นสัญลักษณ์ใน รูปแบบของประพจน์ แล้วพิจารณาว่ารูปแบบของประพจน์ทั้งสองสมมูลกันหรือไม่

        3. สัจนิรันดร์

           บทนิยาม            รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี เรียกว่า สัจนิรันดร์

        4. นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความเป็นสัจนิรันดร์ของประพจน์ เมื่อรูปแบบของประพจน์เชื่อมด้วย “ถ้า…แล้ว…” โดย วิธีการหาข้อขัดแย้ง ซึ่งวิธีนี้จะสมมุติให้รูปแบบของประพจน์ที่กำหนดให้เป็นเท็จ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เพียงกรณีเดียว คือ เมื่อเหตุเป็นจริง และผลเป็นเท็จ แล้ว จึงหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย หากมีข้อขัดแย้งกับที่สมมุติไว้ แสดงว่า รูปแบบของประพจน์นั้นเป็นสัจนิรันดร์ แต่ถ้าไม่มีข้อขัดแย้งกับที่สมมุติไว้ แสดงว่า รูปแบบของประพจน์นั้นไม่เป็นสัจนิรันดร์