สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 9. การหาค่าความจริงของประพจน์

Attribute:

SKU : MA60S_09

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ เนื้อหาการหาค่าความจริงของประพจน์ สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนนำความรู้เรื่องการเชื่อมประพจน์ มาหาค่าความจริงของประพจน์ได้
นักเรียนสามารถสร้างตารางค่าความจริง จากประพจน์ที่กำหนดให้ได้
สามารถแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องการหาค่าความจริงประพจน์ โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามใบกิจกรรมที่ 1 - 4
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

การหาค่าความจริงของประพจน์
            จากเนื้อหาเรื่องการเชื่อมประพจน์ สามารถหาค่าความจริงของการเชื่อมในแต่ละประเภทสรุปได้ดังนี้

กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์

ข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมประพจน์

“และ” ประพจน์ใหม่จะเป็นจริง ในกรณีที่ประพจน์ที่นำมาเชื่อม กัน นั้นเป็นจริงทั้งคู่ กรณีอื่น ๆ เป็นเท็จทุกกรณี

“หรือ” ประพจน์ใหม่จะเป็นเท็จ ในกรณีที่ประพจน์ที่นำมาเชื่อม กัน นั้นเป็นเท็จทั้งคู่ กรณีอื่น ๆ เป็นจริงทุกกรณี

“ถ้า...แล้ว...” ประพจน์ใหม่จะเป็นเท็จ ในกรณีที่เหตุเป็นจริง ส่วนผลเป็นเท็จเท่านั้น กรณีอื่น ๆ เป็นจริงทุกกรณี

“ก็ต่อเมื่อ” ประพจน์ใหม่จะเป็นจริง ในกรณีที่ประพจน์ที่นำมา เชื่อมกัน นั้นเป็นจริงด้วยกันทั้งคู่ หรือ เป็นเท็จด้วยกันทั้งคู่ กรณีอื่น ๆ เป็นเท็จทุกกรณี

นิเสธของประพจน์ จะเป็นประพจน์ใหม่ที่มีค่าความจริง ตรงข้ามกับประพจน์เดิม