สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 5. สมบัติความบริบูรณ์

SKU : MA60S_05

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องสมบัติความบริบูรณ์ เนื้อหาเรื่องสมบัติความบริบูรณ์ สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนมีความเข้าใจสมบัติความบริบูรณ์
นักเรียนสามารถนำความรู้จากสมบัติความบริบูรณ์ ไปแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องสมบัติความบริบูรณ์ โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตาม
ใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ

ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตาม ใบกิจกรรม
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียน และทำข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากคะแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

สมบัติความบริบูรณ์ เป็นสมบัติของระบบจำนวนจริงอย่างหนึ่ง ที่สำคัญ คือการมีค่าขอบเขตบนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสัจพจน์
บทนิยาม     ถ้า S Ì R และ S จะมีขอบเขตบน ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนจริง a

ซี่ง x < a ก็ต่อเมื่อ สำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวใน S เรียก จำนวนจริง a ว่า ขอบเขตบนของ S

บทนิยาม     ถ้า S Ì R และ จำนวนจริง a  จะเป็นขอบเขตบนน้อยที่สุดของ S ก็ต่อเมื่อ

a เป็นค่าขอบเขตบนของ S
ถ้า b เป็นค่าขอบเขตบนของ S จะได้ว่า a < b
สัจพจน์การมีค่าขอบเขตบนน้อยที่สุด
            ถ้า S Ì R และ S ≠ Æ และ S มีขอบเขตบน แล้ว S จะมีค่าขอบเขตบนน้อยที่สุด

สรุป

ขอบเขตบนของเซต A ก็คือ เซตที่มีสมาชิกที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวที่มากที่สุดในเซต A ดังนั้น ค่าขอบเขตบนน้อยที่สุด ก็คือ ค่าที่น้อยที่สุดในขอบเขตบนนั่นเอง