สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 1. ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต

SKU : MA60S_01

สื่อประกอบการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 60 รายการ ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต เนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนเข้าใจสัญลักษณ์ของเซต การเท่ากันของเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตว่าง สมาชิกของเซต การเขียนเซต สับเซต และเพาเวอร์เซต
นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการเท่ากันของเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตว่าง สมาชิกของเซต การเขียนเซต สับเซต และเพาเวอร์เซตได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตาม ใบกิจกรรมที่ 1-7
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบทดสอบจากข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคำแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในวิชาคณิตศาสตร์ “เซต” เป็นคำอนิยาม ซึ่งใช้ในการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ
การเขียนแทนเซต อาจเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบแจกแจงสมาชิก และแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก
เซตที่ไม่มีสมาชิก เรียกว่า เซตว่าง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Æ หรือ {   } 
เซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนเต็มบวกใด ๆ หรือศูนย์ เรียกว่า เซตจำกัด เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด เรียกว่า เซตอนันต์
เซตของจำนวนที่มักกล่าวถึงเสมอ และใช้กันทั่ว ๆ ไป ได้แก่
I+          เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก โดยที่ I+ = { 1 , 2 , 3, … }

                        I           เป็นเซตของจำนวนเต็ม โดยที่ I = { … , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , …}

                        I-          เป็นเซตของจำนวนเต็มลบ โดยที่ I- = {-1 , -2 , -3 , … }

                        P          เป็นเซตของจำนวนเฉพาะบวก

                        R+         เป็นเซตของจำนวนจริงบวก

                        R          เป็นเซตของจำนวนจริง

                  R-         เป็นเซตของจำนวนจริงลบ

เซต A เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และ สมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย A = B
เซต A ไม่เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต A ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต B หรือมี สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต B ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย A ¹ B

ในการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก จะต้องกำหนดเซตขึ้นมาหนึ่งเซต เรียกว่า เอกภพสัมพัทธ์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ U โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อกล่าวถึงสมาชิกของเซตใด ๆ จะไม่กล่าวถึงสิ่งอื่น นอก เหนือจากสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์
ถ้ากล่าวถึงเซตของจำนวน และไม่ได้กำหนดว่าเซตใดเป็นเอกภพสัมพัทธ์ ในระดับชั้นนี้ให้ถือว่า เอกภพ สัมพัทธ์ คือ เซตของจำนวนจริง
เซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย        A Ì B
เซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต A ที่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย A Ë B

ถ้า A และ B เป็นเซตใด ๆ แล้ว A Ì B  และ B Ì A  ก็ต่อเมื่อ A = B
ถ้า A เป็นเซตใด ๆ แล้ว A Ì A  และ Æ Ì A 
เซตของสับเซตทั้งหมดของเซตจำกัด A เรียกว่า เพาเวอร์เซตของเซต A เขียนแทนด้วย P(A)