Genesis MediaCom
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสังคมเพื่อความยั่งยืน

ผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทในเครือเจเนซิส (Genesis group) ที่มุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเราเชื่อมั่นว่า การศึกษา จะช่วยพัฒนาคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน