News

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนมะอาหัตอิสลามียะห์ บาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนพัฒนาวิทยาการ เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนลุกมานูลฮากีม เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนธรมมอิสลามศึกษา เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนเจริญศาสนวิทยา เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

เมื่อวันพุธที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดอบรมในหัวข้อ “การใช้งานระบบ KLASS สำหรับครูผู้สอน” พร้อมกับโรงเรียนสตรีอิสลาม นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบในเรื่องต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอน โดยเรื่องที่อบรมครั้งนี้ ได้แก่

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ อาจารย์ แวดาโอะ แวดือเระ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ อาจารย์ อับดุลเลาะ โตะลู ผู้อำนวยการโรงเรียนรัศมีสถาปนา ปัตตานี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์อาลีสา เจะเลาะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และ อาจารย์ซูไอมี สาแม โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ ผู้อำนวยการ 19 โรงเรียน ณ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพฤหัส ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 – 11.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์นายเกษม ทองปัญจา ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

เมื่อวันพุธที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 08.45 น. ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดอบรมในหัวข้อ “การใช้งานระบบ KLASS สำหรับครูผู้สอน” นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบในเรื่องต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอน โดยเรื่องที่อบรมครั้งนี้ ได้แก่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหาร ทั้ง 15 องค์กรพันธมิตร และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นโรงเรียนสังกัด กทม. เขตปทุมวัน มีนักเรียนทั้งหมด 205 คน โดยมีครูทั้งหมดจำนวน 18 คน ซึ่งครูต้นแบบได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ ระบบ KLASS ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นที่เรียบร้อย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนปลูกจิต จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดดวงแข จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ครูต้นแบบหรือครูแม่ไก่โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ จัดอบรมขยายผล ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป

(8 พ.ค.63) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน

เจเนซิส มีเดียคอม ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน หนุนโครงการนำร่องพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) ดึง 7 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันเข้าร่วม พร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสำเร็จในจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ ให้ รร. สังกัด สช. ทั่วประเทศ (30 เม.ย. 63) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “การนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Online ของ สช.” โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้บริหาร สช. บริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. เข้าร่วมประชุม