สื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา

KN00000406180000001

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย 1. หนังสือภูมิพลังแห่งแผ่นดินพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2. "ทฤษฎีใหม่" แนวทางพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 3. "เศรษฐกิจพอเพียง" ปรัชญาการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 1,800 ฿ 1,800 -50%

KN00000406180000002

ชุดแผ่นป้ายสารนิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีภาพประกอบสวยงาม แยกตามค่านิยมหลักของคนไทย เป็นสื่อที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดบใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานร่วมกับการนำเสนอภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ

฿ 85,000 ฿ 85,000
฿ 49,500 ฿ 49,500 -42%

KN00000406180000003

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชชสมบัติ ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทย พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นชนบท ทุรกันดารและห่างไกล เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกร โดยพระราชทานแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากโครงการแรกที่เกิดขึ้นในปี 2495 จนถึงปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เกิดขึ้นกว่า 3,000 โครงการ

฿ 500 ฿ 500
฿ 350 ฿ 350 -30%

KN00001707180000001

เจเนซิส มีเดียคอม เสนอ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ

 
฿ 0 ฿ 0