External Hard disk

EM05000712170000005

สื่ออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระภาษาไทย นิทานเสริมทักษะการพูด การฟัง อ่าน เขียน บรรจุในฮาร์ดดิสค์แบบ External จำนวน 40 รายการ

฿ 20,000 ฿ 20,000

EM05000412170000004

คุณลักษณะ 1. ไฟล์อีบุ๊คบรรจุในรูปแบบ External Hard disk 2. External Hard disk บรรจุใน ซองพลาสติกแบบซิปปิดผนึก 3. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง 4. รับประกันการใช้งาน 1 ปี

฿ 20,000 ฿ 20,000

EM05000412170000003

คุณลักษณะ 1. ไฟล์วิดีโอบรรจุในรูปแบบ External Hard disk 2. External Hard disk บรรจุใน ซองพลาสติกแบบซิปปิดผนึก 3. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง 4. รับประกันการใช้งาน 1 ปี

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM05000602180000002

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 - ม.3 คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/วิทยาศาสตร์

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM05000412170000001

เนื้อหาประกอบด้วย การเต้นของหัวใจ ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย การเดินทางเป็นเส้นตรงของแสง การใช้แม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแสง แม่เหล็ก การคายน้ำในพืช ระบบโครงกระดูก เข็มทิศ เซลล์สุริยะ สถานะของสสาร ประเภทของเซลล์เม็ดเลือด การหักเหของแสงผ่านแก้วปริซึม ชั้นบรรยากาศสร้างแรงดัน ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากรแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แผ่นดินไหวและมาตรการความปลอดภัย ระบบการย่อยอาหาร อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบส วงจรไฟฟ้า อิทธิพลของกระแสไฟฟ้า อวัยวะในการหายใจของปลา พลังงานลม การสร้างและยกเลิกคุณสมบัติแม่เหล็ก ออกซิเจนจำเป็นสำหรับการเผาไหม้และหายใจ สนามแม่เหล็กและเส้นแรงแม่เหล็ก โลหะ อโลหะและโลหะวิทยา แรงสมดุลและแรงไม่สมดุล สินค้าภายในกล่อง External Harddisk 1 ลูก พร้อมใบรับประกันสินค้า

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM05000602180000004

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM ) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ป.1-ป.6

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM05000412170000002

เนื้อหาประกอบด้วย ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาไทย ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติวรรณคดีไทย ระบบเสียงในภาษาไทย ผังมโนภาพ การค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและการใช้ภาษาในการสื่อสาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาไทย ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค สำนวน คำพังเพย วัฒนธรรมกับภาษา การเขียน การพูดและข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาไทย ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ความงามและคุณค่าของงานประพันธ์ และโวหารภาพพจน์ ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 1 ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ตรีโกณมิติ และสถิติ ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 1 ม.5 Matrix and Determinant Vector จำนวนเชิงซ้อน สถิต ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 1 ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น และ เลขดัชนี ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 2 ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เซต ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ และ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 2 ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมตริกซ์และดิเทอร์มิแนนต์ และสถิติ ติวเข้มท็อปจีพีเอ คณิตศาสตร์ 2 ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง แคลคูลัส ควอร์ไทล์ม เดไซล์ และเปอร์เชนไทล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน เคราะห์ข้อสอบ Entrance เรื่องสถิติ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ และความน่าจะเป็น ติวเข้มท็อปจีพีเอ ฟิสิกส์ ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง แสง โมเมนตัม การเคลื่อนที่ในแนวตรง งานและพลังงาน มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสมดุลกล ติวเข้มท็อปจีพีเอ ฟิสิกส์ ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เสียง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์คลื่น และไฟฟ้ากระแส ติวเข้มท็อปจีพีเอ ฟิสิกส์ ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความร้อนและทฤษฎีจลน์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อะตอม และ สมบัติเชิงกลของสาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ เคมี ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี สารและสมบัติของสาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ เคมี ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ก๊าซ ทฤษฎี กรด-เบส ติวเข้มท็อปจีพีเอ เคมี ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ติวเข้มท็อปจีพีเอ ชีววิทยา ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร? สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หน่วยของสิ่งมีชีวิต สารอาหารกับการดำรงชีวิต การย่อยอาหาร ติวเข้มท็อปจีพีเอ ชีววิทยา ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง การลำเลียงสารในร่างกายสัตว์ การรักษาสมดุลของร่างกาย พลังงานในสิ่งมีชีวิต การหายใจ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ติวเข้มท็อปจีพีเอ ชีววิทยา ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ฮอร์โมน พันธุศาสตร์ ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาฝรั่งเศส ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของคำนาม กริยา ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาฝรั่งเศส ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค กริยา คำเชื่อม ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาฝรั่งเศส ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค กริยา คำเชื่อม ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาอังกฤษ ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง เอกพจน์ พหูพจน์ Tense และ If ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาอังกฤษ ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง วิเศษณ์ กิริยาวิเศษณ์ Tense ติวเข้มท็อปจีพีเอ ภาษาอังกฤษ ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง Tense สำนวน สันธาน ติวเข้มท็อปจีพีเอ สังคม ม.4 สาระการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับสังคม ศาสนา ความรู้เกี่ยวกับรัฐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ติวเข้มท็อปจีพีเอ สังคม ม.5 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และกระบวนการทางเศรษฐกิจ ติวเข้มท็อปจีพีเอ สังคม ม.6 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิหลัง และ เหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การขัดแย้ง และการสานประโยชน์ ความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพประชากร ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.4 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.5 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6 สินค้าภายในกล่อง EXTERNAL HARD DISK จำนวน 1 ลูก พร้อมใบรับประกันสินค้า

฿ 30,000 ฿ 30,000
New

EM05000602180000006

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM ) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ป.1 - ป.6

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM05000702180000023

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดการเรียนการสอนและประเมิณผล (ท็อปเกรด+เตรียมสอบ+แผนการสอน) วิชาวิทยาศาสตร์+คณิต ม.1 - ม.3

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM05000702180000024

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM05000702180000028

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM ) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ป.1-ป.6

฿ 30,000 ฿ 30,000